ANTONI JORD� OLIVER “JORD�”. 1889-1937.

Fill de Joan Jord� Mut, jornaler, i e Francesca Aina Oliver Santmart�, va n�ixer a Pina, al carrer de Sineu n� 13, a la una de l’horabaixa de dia 9 de setembre de 1889.

De jove havia viscut uns anys a Palma, on aprengu� l’ofici de forner al Forn de la Pla�a, el de confiter a Can Valents i a Can Frasquet i el de gelater a Can Joan de s’Aigo. Quan acab� el servei militar an� a viure a Pina i pos� un forn a ca seva. No gaire temps despr�s el tanc�; aviat l’obr� per segona vegada i treball� de forner aproximadament un any. Despr�s es dedic� a picar esquerda per construir carreteres.

L’any 1914 es cas� amb la sencellera Magdalena Fiol Ferragut, amb qui tingu� tres fills i tes filles, dels quals moriren un fill i una filla.

Dia 3 d’agost de 1936 uns quant falangistes piners el detingueren a ca seva; li penjaren un quadre de Ferm�n Gal�n y Garc�a Hern�ndez a l’esquena i el portaren al local de la falange. Possiblement el mateix dia fou portat al Castell de Bellver, on va estar tancat fins dia 5 de mar� de 1937, data en qu�, oficialment, fou posat en llibertat.

Des del castell, cada deu dies escrivia una carta o una targeta postal a la seva fam�lia. La de dia 10 de mar� no arrib�; La fam�lia no hi va donar gaire import�ncia, per� a la segona falta ja comen�aren a sospitar. A m�s, la seva filla anava peri�dicament al castell a dur-li roba neta i a endur-se’n la bruta i, dia 2 de ma�, fou el darrer pic que en va recollir. Quan la filla hi torn� no n’hi va haver de bruta.

A causa que no arribaven cartes i que no retirava la roba neta que li deixaven al castell, la fam�lia comen�� a fer gestions per sebre on era en Toni. L’�nica cosa que pogueren aclarir fou que, segons un llibre de registre d’entrades i sortides de presos que mostraren a la seva filla, havia estat posat en llibertat dia 5 de mar�.

Molt temps despr�s i per motius burocr�tics, s’estengu� un certificat de defunci� en el qual es pos� el seu nom a un mort an�nim que, pels dies que desaparegu�, havien trobat assassinat a una cuneta, el qual, com molts altes, no havia estat identificat. La veritat �s que mai no es va sebre amb total certesa on fou assassinat, encara que el m�s provable �s que fos metrallat al cementeri de Porreres, ja que la majoria de presos del Castell de Bellver i de Can Mir que eren posats “en llibertat” hi eren assassinats; aix� succe� amb Antoni Trobat “Pixedis” dia 4 ‘abril de 1937 i, un any despr�s, amb Jaume Janer “Mena”. Per altra banda, anys despr�s, digueren a la seva fam�lia que la faixa d’en Toni rest� penjada molt temps a una figuera prop del cementeri de Porreres. Mai no havia duit corretja sin� que sempre duia una faixa embolicada a la cintura perqu� la calentor li mitigava el dolor d’una malaltia renal.

Quan als motius per qu� fou assassinat, cal dir que en Toni era republic�, afiliat al PSOE i el capdaventer dels esquerrans piners. Tamb� havia declarat en el Jurat Mixt, juntament amb Sebasti� Jaume Blascos “Martellet”, a favor de Joan Mesquida Plovins “Caragol”; tots tres foren assassinats. Els falangistes piners volgueren justificar el fet d’assassinar-lo amb l’excusa infantil que en Toni i els seus amics esquerrans volien expropiar les terres de Pina als “amos” i se les volien repartir entre ells.

 

Rafel Antich .MEM�RIA als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊