ANTONI TROBAT OLIVER “PIXEDIS”. 1886-1937.

Fill de Bartomeu Trobat Sastre, jornaler, i de Catalina Oliver Oliver, va n�ixer a Algaida, al carrer del Colomer n� 48, a les 7 del mat� de dia 15 de maig de 1886.

De jove an� a treballar a Cuba. Estava casat amb Catalina Garcies Sastre “Godona”, amb qui tingu� dues filles i cinc fills. Vivien a H’ostal d’en Palanca, on alternava la feina d’hostaler –sobretot feien menjar per els pallolers- amb la de pag�s. Depr�s pass� a l’Hostal d’en Gi i durant aquest temps tamb� feia de pag�s i de cabrer. M�s envant va fer de picador i de jornaler a fora vila.

Pol�ticament era d’esquerres i molt pr�xim al Serrals, encara que no estava afiliat a cap partit pol�tic.

Despr�s del cop d’estat feixista estigu� amagat una temporada en una caseta seva, a Rafalet. Els falangistes devien sospitar que s’hi amagava perqu� algunes vegades s’hi presentaren per�, com que hi anaven amb cotxe, ell s’amagava pel camp. Quan les coses ja s’havien calmat un poc, torn� anar a viure a ca seva, al carrer Nou. Poc temps despr�s s’hi present� una parella de gu�rdies civils i li digueren que es present�s al quarter (era al mateix edifici que l’ajuntament). Ell es degu� sospitar que el detindrien perqu� hi dugu� un abric i una flassada. L’endem� l’empresonaren a Can Mir, on va estar tancat entre quatre i cinc mesos. La seva esposa li envi� un matal�s, llen�ols i unes quantes mudes de roba. Des de Can Mir va escriure moltes cartes a la seva dona per� no n’arrib� cap mai a ca seva.

Els falangistes algaidins digueren a la seva esposa que si la seva filla petita feia la primera comuni� vestida de falangista, deixarien que visit�s el seu pare. La nina, vestida de falangista, an� a Can Mir i, tot i que ho va fer acompanyada per una falangista algaidina, no l’hi deixaren veure.

Un vespre, d’abril de 1937, pass� un cami� carregat d’homes per la carretera de Manacor; entre ells hi havia en Toni. Quan el cami� fou a l’endret de la Tanqueta –on vivien els seus pares- en Toni va cridar “di�s, mumpare, di�s mumare”. Uns moments despr�s –segons uns davant l’hostal d’en Mateu i segons uns altres vora el Pont de Cabrera- en Toni va veure un grup d’algaidins que feien gu�rdia i els digu� “som en Toni Pixedis i em duen a matar”. Aquella mateixa nit, un soldat algaid� que estava destinat a l’Horta venia a festejar a Algaida i, quan va ser davant el cementeri de Porreres els falangistes l’aturaren. Hi havia una filera d’homes morts; en Toni era el que feia sis, comen�ant a comptar per l’esquerra. Per q�estions burocr�tiques, aquest soldat declar� davant el jutge que havia vist en Toni al Cementeri de Porreres. Dos testimonis d’aquestes declaracions, amb qui he xerrat, son contradictoris, un diu que el soldat havia declarat que en Toni ja era mort, en canvi l’altre diu que el que digu� el soldat era que la fila d’homes estaven drets davant la metralladora. Tampoc t� massa import�ncia.

L’endem� es digu� per Algaida que havien mort en Toni a Porreres. Un germ� seu hi an� per sebre si era veritat el que es deia, per� no va poder aclarir res perqu� el fosser li digu� que, des que mataven gent, els falangistes tenien la clau i eren els amos del cementeri.

Un cop mort, uns quants falangistes algaidins anaren dues vegades a ca seva i, mentre un apuntava a mad� Godona amb una pistola, els altres li registraven la casa per robar-li els dobber per anar a fer vegues. A la casa hi havia set fills per mantenir.

Temps despr�s els falangistes deien que no haurien matat en Toni si els fills majors s’haguessin fet falangistes.

No se sabia exactament per qu� havien assassinat en Toni, per� molta gent del poble pens� que un algaid� amb molta influ�ncia entre els falangistes, amb qui havia tengut forts enfrontaments, l’havia fet matar. Tamb� es digu� si, encara que involunt�riament, havia vist certes coses... entre un conco i una neboda.

Un fill seu tamb� estigu� a punt de morir assassinat a causa de l’actuaci� que tingu� quan el succ�s de les campaneres que vengueren a Algaida d’excursi� i anaren a visitar l’esgl�sia i els dretans i les beates d’Algaida les insultaren perqu�, segons ells, no anaven adequadament vestides, cosa que aprofitaren per provocar un gran altercat. Un algaid�, que feia de xofer al falangistes quan duien homes a matar, pogu� evitar que el matassin tot i que ja tenien les armes preparades per anar-lo a cercar.

Segons el Registre Civil de Porreres, en Toni mor� a les 9,30 hores de la nit de dia 4 d’abril i la causa fou “Muerte violenta, a consecuencia de las heridas producidas por disparo de ametralladora”. La inscripci� de defunci� t� equivocada la data de naixement d’en Toni, ja que fa constar que va n�ixer dia 7 de mar� de 1988, quan, en realitat, va ser dia 15 de maig de 1886.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.