Creu des Colomer.

Situada al comen�ament del carrer del Colomer en el creuer amb Amargura i Migdia. Constru�da els anys 1578-1579 per mestre Antoni Genovard, picapedrer de Sineu, encara que tamb� hi treballaren mestre Benejam i mestre Barcel� de Santany�. Com l'anterior, �s de tradici� renaixentista, amb base octogonal de cinc escalons de pedra com a resultat d'una reforma de 1928 (abans eren de mar�s), fust de secci� circular, tambor octogonal amb imatges de sants i creu amb el Crist i la Verge Maria.

Altura:       3,97 m.
Peu:          1,25 m.
Per�metre: 0,76 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerd�.