FELIP FONTIRROIG JAUME “SEGU�” 1910-1937.

Fill de Jaume Fontirroig Gelabert, jornaler, i de Margalida Jaume Jaume, va n�ixer a Pina, al carrer de Sineu, n�mero 6 dia 31 de mar� de 1910 a les sis de l’horabaixa.

Era molt jove quan an� a Palma a aprendre l’ofici de forner, i aquesta fou sempre la seva feina; fins i tot la va ver durant el servei militar.

Es va casar a Son Servera amb la serverina B�rbara Lliteras Nebot, dia 9 de novembre de 1934. Tingueren un fill, que en Felip no va con�ixer; va n�ixer dia 17 de gener de 1937 i visqu� nom�s uns quinze dies.

A son Servera obriren el Forn Nou, que tamb� era botiga. S’hi despatxava xocolata amb ensa�mades i era lloc de reuni� de molts esquerrans serverins que discutien dels seus projectes davant una tassa de xocolata.

En Felip era esquerr� i, a Son Servera, des del principi del moviment foren molt perseguits. Per aix� estava amagat i, quan desembarcaren les tropes de Bayo, no dubt� de passar-s’hi. Despr�s del frac�s de l’expedici� se’n va anar amb els expedicionaris i qued� a Ma�.

Despr�s d’haver fugit del poble, els falangistes saquejaren la seva botiga, ho robaren tot i all� que no robaren ho espanyaren; fins i tot, amb punyals, espenyaren les espardenyes d’espart.

Quan els rebels ocuparen Menorca el feren presoner i el tancaren a la Mola. All� intentaren que confess�s que havia declarat en contra d’uns falangistes algaidins que les tropes de Bayo havien fet presoners, i per aix� fou apallissat de tal manera que el deixaren per mort. Temps despr�s, un falangista dels qui havien estat presoners cont� a la seva fam�lia que all� que havia fet realment en Felip era intercedir per ells.

Na B�rbara, la seva esposa, es trasllad� a Ma� per ajudar-lo i hi visqu� mig any fins que, una matinada, en Felip, despr�s de passar la nit escrivint una llarga carta, fou afusellat.

Un cop assassinat li feren judici i la pena fou una multa. Aix� succe� un mes despr�s que l’haguessin mort.

Un germ� seu, en Miquel, per por que els falangistes el matassin s’entreg� al “Tercio”i mor� en combat als 18 anys.

Dia 24 d’agost de 1936 cridaren el reempla�ament de 1931, al qual ell pertanyia. Per no haver-s’hi presentat li obriren la causa n�m. 837. Dia 23 d’octubre de 1936 el capit� jutge del Regiment d’Infanteria de Palma deman� informaci� al batle de Pina sobre Felip i aquest li contest� dia 26 d’octubre dient “que estaba casado con senyora en Son Servera en cuyo pueblo se hallaba cuando los rojos desembarcaron en aquellos lugares ... A los pocos d�as del desembarco desapareci� y hasta la fecha no se ha vuelto a tener noticias de �l”. Un escrit semblant dirig� el batle d’Algaida dia 29 d’0ctubre de 1936 al juge instructor del Regiment d’Infanteria de Palma. La causa es tanc� declarant-lo “en paradero desconocido”.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.