RAFAEL RAM�N JOS� GAMERO GINATA. 1907-1937.

Clic per ampliarFill d’Eduardo Gamero Mart�nez , caporal de carrabiners, i de Concepci�n Ginat Costa, va n�ixer a Sant Carles de la R�pita (Tarragona) dia 7 de juliol de 1907 a les 13 hores.

Era mestre d’escola de primera ensenyan�a. Tamb� era secretari d’ajuntament de segona categoria per oposici�, segons costa a la Gaceta de Madrid de 7 d’agost de 1935, on hi figura amb el n�mero 654.

Dia 1 de febrer de 1936, essent secretari de Santa Eug�nia (Mallorca), sol•licit� pla�a en propietat a la Secretaria d’Algaida.

Amb motiu de la sol•licitud, present� a la Secretaria d’Algaida un certificat signat dia 17 de mar� en el qual consta que “D. Rafael Gamero Ginata...ha observado una conducta moral intachable y digna de todo elogio, tanto en su vida p�blica como privada”.

En sessi� d’11 de mar� de 1936, a l’Ajuntament d’Algaida, amb l’�nic punt per resoldre que el concurs per proveir en propietat la Secretaria, de vint-i-dos aspirants que s’hi presentaren, Rafael Gamero fou elegit secretari per unanimitat. Dia 16 de mar� li comunicaren el nomenament com Secretari en propietat i dia 18 del mateix mes prengu� possessi� del c�rrec.

En sessi� extraordin�ria, que tingu� lloc dia 12 d’agost de 1936, convocada per “informar de la conducta y proceder del Secretario de esta Corporaci�n D. Rafael Gamero Ginata contra el actual Movimiento Nacional Salvador de Espa�a, que seg�n referencias hab�a sido detenido y encarcelado por la Autoridad Militar”, el batle va proposar “la destituci�n de empleo y sueldo de dicho funcionario por haber sido inductor y director de la masa izquierdista de esta villa”. Un cop discutit “ampliamente diho asunto, por unanimidad se acord� destituir de empleo y sueldo a D. Rafael Gamero Ginata por ser contrario al Movimiento Nacional del cargo de Secretario de este Ayuntamiento”.

Dia 27 de setembre de 1936, el tinent coronel jutge instructor del Jutjat Militar Eventual deman� al batle d’Algaida “se sirva mandarme cuantos infomes de antecedentes y conducta del procesado pueda recoger”, pel fet que s’instru�a la causa n�m. 41 en contra de Rafael Gamero. Desgraciadament, no he trobat resposta a aquest escrit.

Mitjan�ant l’ofici 82 de dia 16 de febrer de 1937, el batle d’Algaida diu al comandant militar de les Balears que t� requisat el cotxe de Rafael Gamero i que l’empra “para trasladarme desde el lugar de Pina, donde resido, a Algaida que dista cinco kil�metros de la capital del municipio”. El cotxe de Gamero tenia la matr�cula PM 4364 i possiblement era un Fiat. Amb relaci� a aquest cotxe, el batle d’Algaida orden� al pare d’en Rafael que pag�s una reparaci� que s’hi va haver de fer perqu� pogu�s funcionar. No he pogut saber com va acabar aquest assumpte; l’�nica cosa que he trobat �s una carta de D. Eduardo Gamero en qu� demana una entrevista al batle per xerrar d’aquesta factura.

Segons el Diccionari Vermell, de Lloren� Capell�, p�gina 75, fou afusellat dia 5 de juny de 1937, a les 6 del mat�, al Fort� d’Illetes.

Havia estat tancat a Can Mir, i en duia la comptabilitat, ja que s’hi cre� una esp�cia de banca on s’hi guardaven els diners del presos. Segons el Diccionari Vermelll, tamb� va estar tancat al castell de Bellver.

Dia 21 de setembre de 1938, el capit� jutge de la Comissi� Provincial de confiscaci� de B�ns escrigu� al batle per demanar infomaci� del “presunto culpable” Rafael Gamero, “sobre su conducta moral y social y sus atividades que ejerc�a en pol�tica y por el resultado que es de esperar y por los indicios adquiridos...” “Tambi�n procede que designe a tres Gestores para que comparezcan a ete Juzgado, con objeto de declarar como ampliaci�n a las averiguaciones, debiendo por consiguiente estar enterados y tener conocimientos de cuanto deben aportar a las actuaciones”. Dia 24 del mateix mes, el batle contest� , don� el nom de tres gestors que es presentarien a declarar i inform� que “D. Rafael Gamero Giata... era persona de ideas izuierdistas y contrario al Movimiento Nacional Salvador de Espanya”.

Poc abans del “moviment nacional”, un dia que anava a Palma amb el seu cotxe acompanyat d’un funcionai de l’Ajuntament d’Algaida, Rafael digu� textualment: “En Espanya se impone una dictadura fascista o una dictadura del proletariado”.

 

Rafel Antich. MEM�RIA als republicans v�ctimes de la repressi� feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. N� 2 de la Col•lecci� Pere Capell�. 2002 (2� edici�). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.

tomtop | andoer | anet a8 | Anet | Anet A6 | trumpy bear | amazfit bip | hubsan h501s | hohem gimbal | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | dobby drone | Hubsan Drone | Creality Ender-3 DJI Mavic Air | isteady pro | klook| Travel 旅遊| KUONI 勝景遊