Retaule de la Immaculada Concepci�.

 

El retaule de la Immaculada es troba a la cinquena capella de la banda dreta, si miram cap a l�altar. Es tracta d�una obra, d�estil barroc, de la qual no en tenim cap not�cia d�arxiu que ens doni informaci� sobre quin va ser el moment de la seva erecci�.

 

Per les caracter�stiques de l�estructura arquitect�nica pensam que deu ser obra de la primera meitat del segle XVIII. Nom�s hi s�n presents els elements d�escultura exempta i els relleus decoratius; els pict�rics han desaparegut totalment.

 

Ens trobam davant un retaule forn�cula d�un sol carrer, predel�la i �tic aguantat sobre un s�col de pedra. L�estructura es concreta en les sis columnes d�ordre compost del cos del retaule. Les dues amb el fust salom�nic s�n exemptes i avan�ades al cos, de tal manera que donen una certa idea de converg�ncia i diverg�ncia; fet que podem entendre com l�intent de donar mobilitat a la planta recta del moble arquitect�nic. La resta d�elements sustentadors es completa amb dos suports en forma d�est�pit. L�entaulament d�na pas a un �tic que es caracteritza per venir definit per un front� curvilini, de corbes convexes i c�ncaves, sense base.

 

La decoraci� es concentra b�sicament sobre el fust dividit en dues parts pels anells de les columnes. Es tracta d�un repertori ornamental arcaic, amb influ�ncies clares del segle XVII. Es pot remarcar el treball a la cartel�la que decora l�espai central de la predel�la amb un esgrafiat sobre el fons daurat. Tamb� podem destacar els motius vegetals (fulles d�acant i flors) i els �ngels que, entrella�ats, conformen l�estructura de les polseres.

 

El programa iconogr�fic s�articula a partir de la imatge de la Immaculada, que ocupa el n�nxol central. Est� enrevoltada d�angelets que se situen a la coberta de la forn�cula. La iconografia es completa amb l�alt relleu de la figura del Pare Etern, ubicat ben enmig de l��tic. Apareix representat de front, sobre n�vols i enrevoltat de capets d��ngels ; amb el bra� dret al�at en actitud de beneir i amb el de la dreta aguantant la bolla del m�n. A sobre el pare s�hi situa l�Esperit Sant. El discurs s�arrodoneix amb tres angelets de talla exempta. Dos porten sobre el cap el sol i lalluna, mentre que el tercer anuncia, amb una trompeta, la gl�ria. Tot el conjunt s�entendria com la figuraci� cl�ssica de la Immaculada amb el Pare, que imagina l�ideal de donzella escollida per a infantar el Verb etern.(167)

 

Nom�s hem trobat alguna refer�ncia puntual sobre actuacions fetes a la imatge que presideix el retaule. D�entrada, pensam que la figura actual s�hi col�loc� cap a 1918 o uns pocs anys abans.(168) Amb motiu de la proclamaci� del dogma de fe de la Immaculada, a mitjan segle XIX, es feren una s�rie de reformes a la capella. El 1855 un devot costej� una nova taula per a l�altar, aix� com una corona.(169). Aquest mateix any es f�u una renovaci� de la figura, que cost� unes 6 lliures.

 

Anys despr�s, el 1864, la confraria va fer arreglar el pis del n�nxol, cosa que supos� la corresponent intervenci� d�un escultor.(170) Entre el 1870 i el 1871 es renov� una altra vegada l�escultura de la Pur�ssima. �s de suposar que se li canvi� tota la policromia barroca a fi d�adaptar-la als nous temps. L�escultor cobr�, per aquesta feina, un total de 79 escuts.(171)

 

Pensam que la primitiva imatge barroca d�aquest retaule es guarda col�locada damunt un pedestal dins la sacristia.

 

(167) Nostra Dona Sta. Maria dins l�Art Mallorqu�, 35.

(168) APA (ADM), Inventaris, 1918, 4.5.1, sense foliar.

(169) APA (ADM) Obreria de la Pur�ssima, 1853-1916, 6.16.1, sense foliar. Ap�ndix Doc. 49.

(170) APA (ADM), Obreria de la Pur�ssima, 1853-1916, sense foliar. Ap�ndix Doc. 54.

(171) APA (ADM) Obreria de la Pur�ssima, 1853-1916, sense foliar. Ap�ndix Doc. 63.

Miquel �ngel Capell� Galm�s. Els retaules de l�esgl�sia d�Algaida. Institut d�Estudis Bale�rics-Ajuntament d�Algaida, 1999.