Retaule de Nostra Senyora del Pilar.

 

El retaule de la Mare de D�u del Pilar est� ubicat a un dels laterals de la capella del Roser. Ens trobam davant una obra barroca d�influ�ncia germ�nica, de pintura i escultura, constru�da a mitjan segle XVIII.

 

Consta de predel�la, un sol cos i �tic, tot aguantat sobre una socolada de pedra esmolada. Verticalment s�estructura en tres carrers, amb el central m�s ample que els laterals. Tipol�gicament correspon a un retaule de carrers convergents.

 

L�estructura arquitect�nica es presenta a partir de quatre est�pits que separen els carrers. Aquests est�pits tenen la part superior formada per un bust antropomorf que aguanta, amb una m� i el cap, l�entaulament, el qual d�na pas a l��tic, que est� flanquejat per dues volutes amb dos �ngels a sobre que aguanten penjolls de fruites. L�ornamentaci� del fris �s de tipus vegetal. En el conjunt les rocalles s�n un motiu repetit. Apareixen entrella�ades formant un sol element a les polseres, o b� a les aletes que flanquegen l��tic. La resta del repertori es resol amb la combinaci� de formes geom�triques de color verd sobre el fons daurat del retaule.

 

El repertori iconogr�fic comen�a a la predel�la amb la representaci� de sant Guillem i de santa Joana de Portugal, amb�s pintats pregant agenollats.(139) En els carrers laterals del cos s�hi ubiquen dues pintures: la de l�esquerra, de sant Ramon Nonat i la de la dreta, de santa Apol�l�nia.(140) Els dos apareixen drets, de tres quarts, retallant-se sobre el cel del fons i ocupant garieb� tot l�espai pict�ric. Sant Ramon es representa amb l�h�bit blanc dels mercedaris mentre aguanta la cust�dia amb la m� dreta, que vol simbolitzar la seva pietat eucar�stica.(141) Amb l�altra m� porta la palma del martiri, amb tres corones de diferents colors encerclades. La patrona contra el mal de queixal, santa Apol�l�nia, es presenta tamb� amb la palma i unes tenalles amb una dent, al�ludint al seu martiri.

 

El quadre central narra l�aparici� de la Mare de D�u sobre el Pilar a sant Jaume, per donar-li �nims, quan passava prop de Saragossa. La Mare de D�u apareix amb el Nin en bra�os, sobre el pilar que marca l�eix central de la composici�. Est� enrevoltada per una cort de querubins. Sant Jaume, vestit de pelegr�, mira la imatge mentre adopta una postura ben complicada. El fons de l�escena es resol amb la representaci� de la ciutat.

 

En un registre superior, dintre d�un format mixtilini, s�hi situa la figura de sant Francesc de Sales.

 

Dels escultors i pintors que realitzaren aquest retaule, no hem aconseguit localitzar cap not�cia; per� sabem que es constru� entre el final de les obres de la capella i el 1766, com passa amb el quadre de sant Pere Regalat.

 

(139) Hi surten dues inscripcions que fan refer�ncia a la identitat dels dos personatges representats: St. Guillerm du i Sta. Iuana de Purtugal.

(140) Hi tornen a apar�ixer dues inscripcions identificatives: St. Ramon Nonat i Sta. Apolonia.

(141) Eucharistia. Art Eucar�stic, Palma, 1993, 198.

Miquel �ngel Capell� Galm�s. Els retaules de l�esgl�sia d�Algaida. Institut d�Estudis Bale�rics-Ajuntament d�Algaida, 1999.