Retaule de sant Pere Regalat

 

L�altar de sant Pere Regalat es troba a una de les capelles laterals del Roser.(104) Es tracta d�un retaule barroc d�escola mallorquina amb clares influ�ncies germ�niques que es constru� cap a mitjans del segle XVIII. Ens trobam davant una obra que presenta motius pict�rics i decoratius en talla.

 

L�organitzaci� arquitect�nica es resol amb un sol cos dividit en tres carrers convergents, predel�la i �tic. Tot el conjunt reposa sobre una socolada de pedra. Pel que fa a la tipologia cal dir que respon al model del retaule de carrers convergents.

 

L�estructura es realitza mitjan�ant uns est�pits que estan formats, a la part superior, per un bust d��ngel, que sustenta amb les dues mans un entaulament, i, a la part inferior, per volutes i altres elements geom�trics entrella�ats. Els quatre est�pits del cos s�aguanten sobre els basaments de la predel�la.

 

Els elements decoratius m�s destacats apareixen a les aletes i a les polseres del retaule i consisteixen en l�entrella�ament de diversos motius vegetals, com s�n les fulles d�acant o rocalles, amb motius geom�trics, com les volutes.

 

El discurs iconogr�fic s�inicia amb les dues pintures dels carrers laterals de la predel�la. A l�esquerra s�hi representa sant Andreu Avellino agenollat davant un altar;(105) mentre que a la dreta hi apareix sant Pere d�Alc�ntara, de genolls, amb una creu a la m�.(106) A la part central de la predel�la, aix� com als dos pedestals dels costats, hi trobam tres cartel�les profusament decorades amb rocalles, que porten al centre el text d�un Sacre Evangeli.

 

El quadre principal del conjunt presenta la figura del sant castell� Pere Regalat. Hi apareix figurat de cos sencer, per� de tres quarts en un intent de donar major profunditat a l�escena, mentre tres �ngels l�eleven pels cels. El fons �s ocupat per un celatge on hi apareix la figura de la Immaculada Concepci�. Al quadre del carrer lateral de l�esquerra s�hi representa la figura d�una santa, retratada de cos sencer, ocupant quasi tot l�espai pict�ric, i retallant-se sobre el fons. Porta amb la m� la palma del martiri i s�aguanta sobre unes flames. Podria tractar-se de santa Eul�lia. A l�altre carrer lateral, ens trobam amb una monja dominica agenollada, amb la mirada extasiada amb el Sant Crist que porta amb la m�. A l�altra, que reposa sobre el pit, se li veu la marca dels estigmes. Al fons de l�estan�a hi apareix l�Esperit Sant entre n�vols. Creim que podem identificar aquesta imatge amb una religiosa italiana del segle XVI, santa Catalina de Ricci.

 

Finalment, a l��tic, retallant-se sobre el celatge del fons, hi apareix la figura d�un altre francisc� que porta amb la m� una bandera de color vermell en la que hi ha pintat IHS. A la part superior del retaule s�hi troba un petit escut dels promotors de l�obra, que podem identificar com el de la fam�lia de la m� mitjana algaidina dels Fiol de Binicomprat.

 

Del taller d�escultors i de pintors que realitzaren aquest retaule no n�hem pogut localitzar cap not�cia. L��nic que podem dir �s que sembla que aquests mateixos escultors tallaren el retaule de Ntra. Sra. del Pilar o, si m�s no, seguiren una tra�a molt semblant feta per un mateix dissenyador.

 

Les dates de construcci� d�aquest moble podem ubicar-les entre el 1755, any del final de les obres de la capella del Roser, (107) i el 1766, moment en qu� per primer cop apareix a l�inventari elaborat de les capelles durant la visita pastoral del bisbe Garrido de la Vega.(108)

 

(104) Durant la primera meitat d�aquest segle va estar dedicat a la Mare de D�u de Lourdes (M. PUIGSERVER POU: Inventario art�sitico y arqueol�gico de la parroquial iglesia de S. Pedro y S. Pablo de Algaida, 56)

(105) Porta un altar com atribut ja que quan celebrava la missa va patir un atac d�apoplexia, per aquest motiu se l�invoca com advocat davant la mort sobtada (L. R�AU, Iconograf�a del arte cristiano,4).

(106) Als quadrets hi ha inscrit el nom dels dos personatges: S Andreu Auellino Con. i S Pere de Alcantara.

(107) P. MULET CERD�: �Hist�ria de la construcci� del temple parroquial d�Algaida�, Es Saig, 24.

(108) ADM, vis pas. F. Garrido de la Vega (1763-1772), fol. 40.

Miquel �ngel Capell� Galm�s. Els retaules de l�esgl�sia d�Algaida. Institut d�Estudis Bale�rics-Ajuntament d�Algaida, 1999.